22 de novembre 2008

L'acollida a les famílies nouvingudes a les llars d'infants


L’ACOLLIDA A LES FAMÍLIES NOUVINGUDES A LES LLARS D’INFANTS. Xerrada a la Ribera d’Ebre

Darrerament, en alguns dels vostres centres haureu notat l’augment de matrícula de nens i nenes d’origen estranger: des de marroquins, búlgars, romanesos, anglesos, xinesos(?), la majoria dels quals si no tots, nascuts a Catalunya, però que segurament no entenen gens el català perquè els pares i mares els parlen en la seua llengua materna.

Teniu davant vostre un gran repte perquè heu d’ensenyar en aquesta etapa tan important com és el primer cicle de l’Educació Infantil (0-3 anys) a començar-se a desenvolupar socialment als nens i nenes.
Alguns dels vostres objectius generals que us heu marcat en aquesta etapa segurament que són:

Conèixer el propi cos i les possibilitats d'acció

Relacionar-se amb els altres mitjançant diferents formes d'expressió i comunicació

Observar i explorar l'entorn natural i social

Adquirir una autonomia progressiva en les activitats habituals.

I

es concretaran amb aquests objectius específics:

 • Afavorir el desenvolupament harmònic de l'infant, atenent les seves necessitats bàsiques: d'ordre biològic, afectiu, lúdic i social.
 • Aconseguir que tingui respecte per tot el que l'envolta: d'ell mateix, dels companys, dels més petits, dels adults, de les idees i gustos dels altres i també del material en general.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant per fer-lo capaç de viure unes relacions estables i afectives amb ell mateix i amb els altres i d'anar formant part activa d'una societat culturalment organitzada.
 • Afavorir en l'infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i d'interpretació d'ell mateix i de l'entorn, tot facilitant l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge.
 • Conèixer la nostra cultura celebrant totes les festes populars.

Per arribar a aquests objectius és molt important poder comptar amb els pares i mares dels nens, perquè l’educació és cosa de tots i si la família no col·labora de manera activa en la formació dels infants, poca cosa podreu fer vosaltres soles des de les llarsd’infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d’acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l’estabilitat afectiva necessària per a una formació adequada.

Per tant, la relació entre pares, mares i mestres, al llarg de l'escolarització del nen o nena, és molt important. Família i escola han d'estar en comunicació permanent.

Arribats en aquest punt ens trobem amb un obstacle: moltes vegades no ens entenem. La llengua que parlen ells i la nostra llengua és ben diferent, els costums que tenen ells i els nostres encara ens allunyen més, la seua cultura no té res a veure amb la nostra, i una dificultat va portant a una altra.

Heu de pensar que per a aquestes famílies, l’escola esdevé un dels primers espais de contacte amb la societat catalana. L’escola -com a comunitat educativa- és la porta d’entrada a la nostra societat, un dels rostres d’allò que som i d’allò que volem ser com a societat.

La realitat és aquesta, la que teniu a les vostres classes, i per molt que us hi escarrasseu, la realitat de fa uns anys, no tornarà a ser mai més el que era. Per això ho hem d’entomar i prendre’ns-ho com un repte i no com una amenaça, perquè això ens enriqueix, ens dóna l’oportunitat de conèixer d’altres cultures, d’altres llengües.

I potser us preguntareu: I què hem de fer ara? Aprendre la seua llengua? Canviar els nostres costums? El més lluny de la realitat. Però sí que podem fer algunes coses com:

1. Saber una mica sobre la seua cultura, la seua manera de viure perquè no us penseu que som tan tan diferents: som més iguals que diferents, ens apropen moltes més coses de les que ens pensem.

2. Aprendre algunes paraules de la seua llengua

3. Acollir-los d’una manera càlida i afable

4. Parlar-los en català: fer-los entendre que nosaltres, parlant la nostra llengua, els donem el millor que tenim. A més, és la llengua amb què els seus fills aprendran a l’escola i es relacionaran amb tothom.

5. Ensenyar-los els nostres costums, la nostra cultura...

6. ...I segurament que la llista encara seria molt més llarga.

Conceptes d’Interculturalitat

Abans de continuar amb estratègies i informacions sobre com acollir als pares i mares, i també fer-vos cinc cèntims sobre trets culturals de diferents països com Marroc, Xina, Equador i Anglaterra, dels quals hi ha bastant alumnat, us voldria donar alguns conceptes multiculturals i interculturals que és interessant que conegueu.

També és interessant que conegueu una mica més a les famílies d’origen estranger que arriben a les vostres llars d’infants. Us comentaré alguns dels trets que distingeixen aquestes persones perquè els coneguem una mica més i ens puguem sentir una mica més empàtics envers ells i elles

Dos documents importants

El Projecte Lingüístic a la llar d'infants

Un dels aspectes que ha de contemplar el Projecte Educatiu de Centre a Catalunya és el tractament de les llengües. Les investigacions psicolingüístiques i psicopedagògiques no fan distinció entre primera i segona llengua fins els tres anys d'edat. És a dir, els nens i les nenes que tenen contacte amb més d'una llengua abans dels tres anys es considera que incorporen totes dues com a primera i se'ls anomena bilingües familiars. Per aquest motiu la llar d'infants pot adoptar el català com a llengua vehicular independentment de quina sigui la llengua familiar dels infants. Amb això no únicament no es deteriora el progrés lingüístic de les nenes i els nens que tenen com a llengua pròpia una diferent a la catalana, sinó que des del seu coneixement accedeixen als avantatges cognitius i lingüístics que presenta el bilingüisme primerenc.No obstant, això no implica que el català hagi de ser forçosament la llengua a emprar per a comunicar-se amb totes i cadascuna de les famílies, aquesta situació és diferent a la dels infants i en tot cas cal considerar que el prioritari, en relació als pares i mares, és establir una bona comunicació, facilitar el diàleg i garantir la necessària col·laboració de pares i mares i docents entorn a la criança i educació dels infants.

Pla d’acollida

Tots els centres de Primària i Secundària tenen elaborat un Pla d’acollida, que és un document on estan explicitats tots els passos que s’han de seguir quan arriba un alumne/a nou i especialment un alumne/a nouvingut. Des del moment que arriba, a l’entrevista que es fa als pares o tutors, l’atenció a l’Aula d’acollida, fins a com se li ha d’organitzar l’horari i el currículum. Tot està contemplat dins del Pla d’acollida.

Un document com aquest no és necessari però sí que podríeu tenir un protocol d’acollida per a les noves famílies on hi podria constar: la matriculació, l’entrevista inicial, Servei de traducció, el sistema educatiu a Catalunya, inscripció, ajuts de menjador i materials, ensenyar l’escola...

Estratègies per relacionar-nos bé amb les famílies:

Què hem de fer quan arriba una família d’origen estranger a matricular el seu fill o filla a la llar d’infants?

 1. Fer-los una acollida càlida i afable. Per a molts pares és la primera vegada que es posen en contacte amb la societat catalana. Fins aleshores no s’han relacionat gairebé amb ningú català. Tenir una actitud empàtica: posem-nos al seu lloc per un moment.
 2. Entrevista inicial: una vegada matriculat el nen o la nena, la directora o director o la persona en qui delegui ha de fer una entrevista als pares, per explicar-los el funcionament de la Llar d’Infants: llengua d’ús, horari, esmorzar, bata, material, mudes...
 3. El Consell comarcal, concretament el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la Ribera d’Ebre disposa d’un servei de traducció que està en conveni amb el Departament d’Educació. http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_com_traduccio2.htm#teb
 4. Durant el curs us podeu trobar que necessiteu comunicar-vos amb els pares per alguna cosa concreta ( una sortida, polls a l’escola...) Per a tot això podeu trobar a l’Espai LIC molta informació. Sempre donareu les notes informatives en català i la llengua d’origen , però sempre en català. http://www.xtec.es/lic/nouvingut/families/fam_com_notes.htm
 5. Els dibuixos o fotografies que il·lustren una informació: en algun moment i de manera puntual us podeu trobar que necessiteu comunicar als pares i mares. Seria convenient disposar d’uns fulls amb imatges per poder fer-los comprendre què els volen dir.
 6. Ensenyar-los l’espai LIC http://www.xtec.es/lic/

Estratègies perquè les famílies es relacionin entre elles

1. Explicar-los les celebracions que es faran a l’escola: castanyada, Nadal, carnestoltes... Fer-les participar de la festa com les altres mares.

2. Xerrades i tallers per a pares i mares

3. Explicar-los que hi ha una Associació de pares i mares i que és important que en siguin socis.

4. Curs d’acollida per a dones (Proposta de l’escola de Flix idel PTCI Ribera d’Ebre, ho subvencionen des del Consell comarcal (Flix i Móra d’Ebre).

5. ...